Hoppa till huvudinnehåll
Ett eget rum
3 min läsning

PEN Internationals kvinnomanifest

På Internationella kvinnodagen den 8 mars 2018 lanserade PEN International ett historiskt kvinnomanifest, som ett led i PENs arbete för att bekämpa att kvinnliga författare världen över tystas ned. Manifestet antogs enhälligt på PENs kongress 2017. Nedan publicerar vi manifestet i sin helhet.

Credits Text: PEN International Översättning från engelska: Nina Eidem Illustration: Lovisa Axellie 29 november 2018

Den första och grundläggande satsen i PENs charter lyder: ”Litteraturen känner inga gränser”. Historiskt har man tolkat dessa gränser som dem mellan länder och befolkningar. För många kvinnor i världen utgör emellertid dörren till hemmet, i hennes föräldrars eller mans hus, den första och kanske viktigaste gränsen.

Förutsättningen för kvinnors rätt att tala, läsa och skriva fritt är att också att kunna röra sig fritt, såväl i tanken som i samhället och världen. Det finns få samhällssystem som inte ser med misstro eller fientlighet på en kvinna som går ensam.

PEN anser att våld mot kvinnor – i dess många och olika former, såväl inom hemmets väggar som i offentligheten – skapar farliga former av censur. Det är ett våld som ofta försvaras med hänvisning till kultur, religion och tradition, men i strid med grundläggande mänskliga rättigheter.

PEN likställer tystandet av en människa med att förneka hennes existens. Att kvinnors kreativitet och kunskap inte får uttryckas fritt är en oacceptabel förlust för hela mänskligheten.

PEN STÖDJER FÖLJANDE INTERNATIONELLT ERKÄNDA PRINCIPER:

ICKE-VÅLD: Kräv ett slut på våldet mot kvinnor och flickor i alla dess former; inklusive dess rättsliga, fysiska, sexuella, psykologiska, verbala och digitala uttryck. Främja en miljö i vilken kvinnor och flickor fritt får uttrycka sig, säkerställ att allt könsrelaterat våld utreds grundligt och får straffrättsliga påföljder samt att offren får kompensation för sitt lidande.

SÄKERHET: Skydda kvinnliga författare och journalister och motverka straffrihet för våldshandlingar och trakasserier riktade mot kvinnliga författare och journalister i världen och på nätet.

UTBILDNING: Eliminera könsskillnader på alla nivåer i utbildningssystemet genom att främja alla kvinnors och flickors oinskränkta tillgång till utbildning av hög kvalitet, samt genom att säkerställa att kvinnor fullt ut kan nyttja sin rätt att läsa och skriva.

JÄMLIKHET: Säkerställ att kvinnor behandlas lika inför lagen; fördöm diskriminering mot kvinnor i alla dess former och arbeta systematiskt för att motverka diskriminering; säkerställ fullständig jämlikhet mellan alla människor genom att stödja kvinnliga författares utveckling och arbete.

TILLGÅNG: Säkerställ att kvinnor får samtliga medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som en förutsättning för kvinnors fullständiga och fria deltagande och erkännande inom media och på det litterära fältet. Utöver detta, säkerställ kvinnors och flickors lika tillgång till alla medieformer som ett sätt att utöva sin yttrandefrihet.

JÄMSTÄLLDHET: Arbeta för att skrivande kvinnor ska ha jämställda ekonomiska villkor; och säkerställ att kvinnliga författare och journalister anställs och avlönas på samma villkor som män, utan diskriminering.

Donera

Stöd yttrandefriheten runtom i världen genom att ge en gåva till PEN/Opp. Varje bidrag gör skillnad!

Ge en gåva på Patreon
Fler sätt att engagera sig

Sök